I.        Preambul

Continutul website-ului www.cmsphera.ro (denumit in continuare Site) este proprietatea exclusiva a SC SPHERA CENTRU MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT SRL (denumita in continuare CM Sphera) cu sediul social in str. Mihai Eminescu nr.9, cam.1, Tunari , jud. Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23 / 2417 / 2013, avand cod fiscal 32117158.

In calitate de operator de date, CM Sphera urmareste in permanenta si se asigura ca prelucrarea datelor cu caracter personal respecta cu strictete principiile si legislatia privind protectia datelor cu caracter personal, in particular prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare “RGPD”).

Prezenta Politica privind Confidentialitatea este valabila incepand cu luna mai 2018 si are rolul de a va informa cu privire la:

 • activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastra, in calitate de vizitator al Site-ului sau de utilizator al functiilor din cadrul Site-ului;
 • prelucrarile datelor cu caracter personal derulate de CM Sphera, in vederea desfasurarii activitatilor sale.

CM Sphera poate actualiza prezenta Politica privind confidentialitatea ulterior, caz in care va informa persoanele vizate prin intermediul Site-ului privind orice modificari inainte ca acestea sa devina aplicabile.

 

  II.        Definitii

Date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 • Medic trimitator“ inseamna medicul care a recomandat/inscris in trimiterea medicala efectuarea anumitor consultatii medicale si/sau analize de laborator.
 • Pacient“ inseamna pacientii care se prezinta in Receptiile CM Sphera, fie direct platitori, fie pacientii care solicita efectuarea unor consultatii medicale si/sau analize decontate de catre Casa de Asigurari de Sanatate („CAS”).
 • Prelucrare“ (si derivatele sale, incluzand fara limitare ”a prelucra”) inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzand fara limitare colectarea, inregistrarea, pastrarea, modificarea, utilizarea, dezvaluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora.
 • Vizitator” – orice persoana care acceseaza sau utilizeaza Site-ul.

 

III.        Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate

Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate depind de contextul interactiunilor si raporturilor pe care dumneavoastra le aveti cu CM Sphera, respectiv in raport de interactiunile cu Site-ul. Astfel, CM Sphera ar putea prelucra urmatoarele Categorii de Date cu Caracter Personal:

In cazul vizitatorilor Site-ului – in functie de interactiunea dumneavoastra cu Site-ul, ar putea fi prelucrate urmatoarele categorii de Date cu Caracter Personal:

 • in cazul Formularelor de sugestii, solicitare informatii suplimentare, contact si/sau reclamatii: nume, prenume, adresa de e-mail, varsta, telefon, strada, sex, categoriile de date colectate putand fi diferite, in functie de formularul completat.

In cazul pacientilor directi – pentru accesul online al rezultatelor analizelor medicale: nume, prenume, CNP, telefon, adresa de e-mail, datele din cererea de analize, buletinele rezultatelor analizelor medicale;

In cazul Medicilor trimitatori:

Urmatoarele Date cu Caracter Personal ale Medicului trimitator sunt prelucrate:

 • pentru accesul online la rezultatele analizelor medicale efectuate Pacientilor, pentru care medicul respectiv a acordat trimiterea/trimiterile, atunci cand pacientul a solicitat CM Sphera transmiterea rezultatelor in format electronic catre Medicul trimitator: nume, prenume, cod parafa, adresa de e-mail, telefon;
 • pentru efectuarea analizelor medicale, gestionarea sistemelor si serviciilor de sanatate de catre CM Sphera, in contextul furnizarii rezultatelor pentru analizele inscrise in trimiterea medicala: nume, prenume, CNP, cod parafa, semnatura, profesia, specialitatea medicala, loc de munca, adresa de e-mail, telefon.

In cazul candidatilor pentru angajare:

Urmatoarele Date cu Caracter Personal ale candidatilor pentru angajare sunt prelucrate: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, post/functie, oras, CV (care poate sa includa, printre altele, urmatoarele date in plus fata de cele mentionate anterior, respectiv: imagine, formare profesionala, informatii privind actualul loc de munca).

In cazul persoanelor care contacteaza CM Sphera prin intermediul numerelor de telefon afisate pe Site sau prin alte mijloace de comunicare la distanta, apartinand CM Sphera, in contextul:

 • Programarilor pentru serviciile medicale (consultatii si/sau analize de laborator) decontate de CAS, pot fi prelucrate urmatoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, CNP, calitatea de asigurat, informatii privind trimiterea medicala, data nasterii, numarul de telefon.
 • Programarilor telefonice ale Pacientilor direct platitori, pot fi prelucrate urmatoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, informatii privind trimiterea medicala, numar de telefon.
 • Solicitarilor, reclamatiilor si a sugestiilor telefonice, precum si cele transmise prin alte mijloace de comunicare la distanta pot fi prelucrate urmatoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, adresa de domiciliu, telefon, adresa e-mail.

 

IV.        Scopurile si temeiurile Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal

Datele cu Caracter Personal cu privire la categoriile de persoane vizate mentionate la sectiunea de mai sus, furnizate in mod voluntar cu ocazia derularii relatiilor cu CM Sphera, solicitarii de oferte, completarea formularelor online, imbunatatirii serviciilor, sau furnizate de acestia in alt mod prin utilizarea Site-ului sau in cadrul relatiei cu CM Sphera, pot fi prelucrate de CM Sphera direct si/sau prin intermediul imputernicitilor, in urmatoarele scopuri:

In vederea incheierii si executarii contractelor, pentru urmatoarele scopuri:

 • Executarea contractelor privind furnizarea de asistenta medicala, incheiate cu Pacientii directi ai CM Sphera;
 • Transmiterea ofertelor personalizate, catre persoana de contact/reprezentantul persoanei juridice care a solicitat oferta de asistenta medicala;
 • In vederea incheierii contractelor – in contextul prelucrarilor de date pentru programarile telefonice solicitate de Pacientii directi sau prin alte mijloace de comunicare la distanta;

Temeiul juridic al acestor activitati de prelucrare il reprezinta incheierea, respectiv executarea contractului.

In vederea indeplinirii intereselor legitime ale CM Sphera in contextul desfasurarii obiectului sau de activitate:

 • In scopul imbunatatirii serviciilor (cum ar fi solicitarea de feedback), gestionarii solicitarilor/ reclamatiilor primite din partea dumneavoastra, personalizarea serviciilor la cererea persoanei vizate si prezentarea analizelor necesare – in contextul prelucrarilor de date ale vizitatorilor Site-ului;
 • In scopul prestarii serviciilor medicale solicitate si transmiterii rezultatelor analizelor medicale catre Pacienti;
 • In scopul transmiterii rezultatelor analizelor medicale online catre Medicii trimitatori;
 • In scopul realizarii serviciilor medicale, gestionarii sistemelor si serviciilor de sanatate de catre CM Sphera – in contextul prelucrarilor de date ale Medicilor trimitatori;
 • In scopuri de recrutare – in contextul prelucrarii datelor candidatilor pentru angajare;
 • In scopul gestionarii programarilor, reclamatiilor, sugestiilor sau a oricaror solicitari telefonice;

Temeiul juridic al acestor activitati de prelucrare il reprezinta interesul legitim al CM Sphera de a isi imbunatatii serviciile, a gestiona solicitarile/reclamatiile primite si adaptarea serviciilor necesare fiecarei persoane interesate, de a presta serviciile de asistenta medicala, gestionarea sistemelor si serviciilor medicale, respectiv de a recruta personal.

In scopuri de marketing, pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (de exemplu, e-mail, telefon) si prin alte platforme de comunicare digitala, de Newslettere sau alte mesaje comerciale privind produsele si serviciile CM Sphera, afiliatilor si companiilor ce coopereaza cu CM Sphera.

Temeiul juridic al acestor activitati de prelucrare il reprezinta consimtamantul dumneavoastra. Acordul dumneavoastra pentru activitati de marketing direct poate fi retras in orice moment. Retragerea consimtamantului dumneavoastra va produce efecte pentru viitor, fara a afecta legalitatea prelucrarilor efectuate anterior retragerii.

 

  V.        Destinatarii Datelor cu Caracter Personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, CM Sphera poate sa dezvaluie anumite categorii de Date cu Caracter Personal catre urmatoarele categorii de destinatari: persoana vizata si/sau reprezentantii sai legali, reprezentantii CM Sphera, entitatile din Grupul din care face parte CM Sphera, partenerii contractuali (cum ar fi, laboratoare colaboratoare, procesatorii de plati), inclusiv, imputerniciti, autoritati judecatoresti sau alte autoritati publice de orice tip, organizatii internationale, furnizorii de servicii si bunuri, organizatii profesionale, organizatii de cercetare a pietei.

 

VI.        Durata prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

CM Sphera va prelucra Datele dumneavoastra cu Caracter Personal, pe durata necesara realizarii scopurilor de prelucrare si ulterior in conformitate cu politicile noastre interne, precum si in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile, inclusiv, dar fara limitare la, dispozitiile referitoare la obligatia de arhivare.

Este posibil ca, in urma indeplinirii termenelor legale de arhivare, CM Sphera sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

 

VII.        Securitatea Datelor cu Caracter Personal

CM Sphera acorda o importanta deosebita confidentialitatii si securitatii Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal si intelege sa asigure siguranta acestora pe parcursul activitatilor de prelucrare din prezenta Politica de confidentialitate. In acest sens, CM Sphera implementeaza masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operatiunilor de prelucrare.

 

VIII.        Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal poate fi o obligatie contractuala sau o obligatie necesara pentru incheierea/executarea unui contract, poate fi necesara pentru a putea beneficia de serviciile puse la dispozitie CM Sphera, de a naviga pe Site si de a beneficia de facilitatile oferite pe acest spatiu. In unele cazuri, refuzul furnizarii Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecinta imposibilitatea beneficierii de serviciile medicale puse la dispozitia dumneavoastra prin intermediul Site-ului (de exemplu, imposibilitatea inregistrarii solicitarii dumneavoastra). Pentru activitatile de marketing direct, furnizarea datelor dumneavoastra este voluntara.

Cu toate ca CM Sphera cere acordul pentru prelucrarea anumitor Date cu Caracter Personal, este posibil ca acest acord sa nu fie intotdeauna necesar conform legii. In astfel de situatii, CM Sphera poate utiliza alte temeiuri pentru prelucrarea datelor, cum ar fi prestarea serviciilor medicale, executarea contractului sau interesul legitim.

 

IX.        Drepturile Persoanei Vizate

In ceea ce priveste prelucrarile Datelor cu Caracter Personal indicate in prezenta Politica de confidentialitate, fiecare persoana vizata beneficiaza de urmatoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile:

 1. dreptul la informare – dreptul de a primi un continut minim de informatii cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre CM Sphera, in conformitate cu cerintele legale;
 2. dreptul de acces la date – dreptul de a obtine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere si in conditiile stabilite de legislatie, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de catre operatorul de date cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare;
 3. dreptul de interventie asupra datelor – dreptul de a obtine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere si in mod gratuit: (i) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; (ii) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; (iii) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. (i) sau lit. (ii), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;
 4. dreptul de opozitie – dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; In ceea ce priveste activitatile de marketing direct,persoanele vizate au dreptul de a se opune acestei prelucrari in orice moment.
 5. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – dreptul de a obtine interventia umana cu privire la o asemenea decizie, dreptul de a exprima punctul de vedere privind o asemenea decizie si de a contesta decizia;
 6. dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia in materie, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Incepand cu data de 25 mai 2018, cand RGPD devine aplicabil, persoanele vizate beneficiaza si de urmatoarele drepturi:

 1. dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 2. dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre CM Sphera catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 3. dreptul de a isi retrage consimtamantul atunci cand exista o prelucrare care se bazeaza pe acesta;
  • Va rugam sa aveti in vedere ca, in cazul retragerii consimtamantului conform dispozitiilor legale aplicabile, atunci cand un astfel de acord a fost exprimat anterior pentru activitati de marketing direct, CM Sphera, dupa ce a luat act de acest fapt, nu va va mai trimite mesaje comerciale directe. Desi nu veti mai primi mesaje comerciale directe, CM Sphera ar putea totusi sa prelucreze Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in mod legal, in baza altor temeiuri si pentru alte scopuri cum ar fi, indeplinirea anumitor obligatii legale care ii incumba, executarea contractului sau interesul legitim al CM Sphera (de ex., pentru imbunatatirea serviciilor, rezolvarea plangerilor primite, apararea drepturilor si intereselor).
 4. dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

 

Pentru exercitarea drepturilor mentionate mai sus, va puteti adresa cu o cerere la urmatoarele date de contact:

Adresa: Str. Mihai Eminescu nr.9, cam.1, Tunari , jud. Ilfov
E-mail: office@cmsphera.ro

 

De asemenea, prelucrarile Datelor cu Caracter Personal sunt monitorizate si supravegheate de Responsabilul cu Protectia Datelor, avand urmatoarele date de contact:

Telefon: 0722.717.545
E-mail: dpo@cmsphera.ro

 

In cazul in care ne scrieti prin e-mail/posta, va rugam sa ne indicati numele si prenumele dvs. pentru a va identifica si raspunde in mod adecvat solicitarii dumneavoastra, sau prin completarea si transmiterea formularului de contact disponibil la https://www.cmsphera.ro/contact/.